Mayhem & Mercy

Charles Brandon Rimmer. Mayhem & Mercy. Creation House, Carol Stream, 1972