The Karen Apostle

Francis Mason. The Karen Apostle. Gould, Kendall & Lincoln, Boston, 1843